Какави са наказанията за неспазилите изискванията?

Член 83, Общи условия за налагане на административни наказания „глоба“ или „имуществена санкция“, параграф 4:

Параграф 4. Нарушенията на посочените по-долу разпоредби подлежат, в съответствие с параграф 2, на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 10 000 000 EUR или, в случай на предприятие — до 2 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока:

a) задълженията на администратора и обработващия лични данни съгласно членове 8, 11, 25—39 и 42 и 43; По този начин се покриват членовете, касаещи нарушенията на сигурността – Член 33 и член 34 и параграф 5 от Член 83, които гласят още:

Параграф 5. Нарушенията на посочените по-долу разпоредби подлежат, в съответствие с параграф 2, на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 20 000 000 EUR или, в случай на предприятие — до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока:

a) основните принципи за обработване на лични данни, включително условията, свързани с даването на съгласие, в съответствие с членове 5, 6, 7 и 9;

Където Член 5, Принципи, свързани с обработването на лични данни гласи:

1. Личните данни са:

f) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

Това ясно намерение за наказване и намаляване на нарушенията ще влезе в сила от 25 май 2018 г.

Вземете мерки срещу него сега!

В някои държави вече тече подготовка за регламента. Холандският Сенат прие закона през май 2015 г., за да промени местното законодателство за защита на личните данни – и да го пригоди към изискванията на GDPR. Така от държавата-членка на ЕС с един от най-слабите правоприлагателни режими в тази сфера, Холандия се превърна в страната-членка с най-суровия режим. Тази регулация ще бъде наложена на всички 28 стрaни-членки от май 2018 г.