Специализирано обучение по мениджмънт, кризисен мениджмънт, сигурност, отбрана и контратероризъм

Организацията има собствено ноу-хау, което включва специализирани учебни програми, курсове, методики, ръководства, учебни пособия, които се прилагат успешно, както следва:

1. Нов Български университет:
 • Магистърска програма „Контратероризъм“ – 34 курса и практически стаж
 • Курс „Съдебна психиатрия“
 • Курс „Системи за управление на сигурността на информацията“
 • Курс „Одит на Системи за управление“
2. Европейски политехнически университет:
 • Магистърска програма „Управление на качестото“
 • Магистърска програма „Управление на информационната сигурност“
 • Магистърска програма „Национална сигурност”
3. Специална подготовка на НС „Жандармерия“ – МВР:
 • Контратероризъм – специални операции
 • Анализ на кризите със заложници
 • Специални операции за освобождаване на заложници
 • Профилиране и класифициране на похитители на заложници
 • Подготовка на профайлъри и групи за водене на преговори за осбождаване на заложници
 • Системи за радиоелекронна война, използвани в специалните контратерористични операции
 • Актове на незаконна намеса в Гражданската авиация
 • Авиационна сигурност – роля, място и задачи на Жандармерията
 • Специална тактика и несмъртоносни средства за борба с безредиците и груповите нарушения на обществения ред.
4. Специална подготовка на младши дипломати – Дипломатически институт – МВнР:
 • Контратероризъм – актуални аспекти на дипломатическата сигурност
5. Международен учебно-консултативен център по авиационна сигурност – Лиценз №008/2002 г. на ГД „ГВА“– Министерство на транспорта.

Учебни програми:

УКАС 123 – Основен курс – Летище
ASTP 123 – Basic – Airport
Авиационна сигурност – Основен курс за подготовка на персонала на летищен оператор
Aviation Security – Airport Security Staff – Basic
УКАС 123 – Основен курс – АО
ASTP 123 – Basic – Airline
Авиационна сигурност – Основен курс за подготовка на авиационен оператор
Aviation Security – Airline Security Staff – Basic
УКАС 123 – Секция “А”
ASTP 123 – Section “А”
Авиационна сигурност – Летателен екипаж
Aviation Security – Airline Flight Deck Crew
УКАС 123 – Секция “В”
ASTP 123 – Section “В”
Авиационна сигурност – Кабинен състав
Aviation Security – Airline Cabin Crew
УКАС 123 – Секция “2-D”
ASTP 123 – Section “2-D”
“2-D” Оператори по проверка на сигурността на пътници и багажи – Начален курс
“2-D” Operators – Aviation Security Screening – Basic
УКАС 123 – Секция “2-D” – II
ASTP 123 – Section “2-D” – II
“2-D” Оператори по проверка на сигурността на пътници и багажи – Второ ниво
“2-D” Operators – Aviation Security Screening – Security Screening – Second Level
УКАС 123 – Кризисен мениджмънт
ASTP 123 – Crisis Management
Кризисен мениджмънт – Организация на действията при кризисна ситуация
Crisis Management – Organization of actions in a crisis situation
УКАС 123 – Инструктори
ASTP 123 – Instructors
Инструктори по авиационна сигурност
Aviation Security Instructors
УКАС 123 – Управление на АС
ASTP 123 –AVSEC Management
Управление на системата за авиационна сигурност
Aviation Security Management
УКАС 123 – Супервайзори
ASTP 123 – Supervisors
Супервайзори по авиационна сигурност – летище
AVSEC Supervisors at the Airport
УКАС 123 – Технически системи за АС
ASTP 123 – Technical systems support for AS
Поддръжка на техническите системи за осигуряване на авиационна сигурност
Technical systems support
for Aviation Security
УКАС 123 – Осведоменост
ASTP 123 – Awareness
Авиационна сигурност – Осведоменост
Aviation Security – Aviation Staff – AVSEC Awareness
АС- Заложници
AVSEC – Hostages
Методика за преговори за освобождаване на заложници
Hostages Negotiations method
AC-TT
AVSEC – Phone -Terror
Методика за оценка на терористичната заплаха (АНН) отправена по телефона
Methodology for Terrorist threat by phone assessing

5.1. Специална подготовка по защита на класифицираната информация – лиценз на ДКСИ:
 • Подготовка на Ръководители на Организационни единици
 • Подготовка на завеждащ регистратура за класифицирана информация
 • Подготовка на потребители на класифицирана информация
 • Функционално обучение – Персонална сигурност
 • Функционално обучение – Документална сигурност
 • Функционално обучение – Индустриална сигурност
 • Функционално обучение – Криптографска сигурност
 • Функционално обучение – Сигурност на АИСМ
5.2. Международен учебен център – ЕКСПЕРТ:

5.3. International Academy of Science and Arts, Manassas, VA, USA
 • Ph.D. Programs – Counter-Terrorism
 • Ph.D. Programs – Information Security
 • Ph.D. Programs – Aviation Security
 • Ph.D. Programs – National Security
 • Ph.D. Programs – Defense Technologies
6. Специализирани обучения по защита на личните данни

01-GDPR GDPR – Основни изисквания по защита на личните данни (2 – 4 часа)
02-GDPR Обучение на оператори (обработващи) личните данни (DO – Data Operator) (2-3 дни)
03-GDPR Обучение на Служител по сигурността (защитата) на лични данни (DPO – Data Protection Officer) (3 дни)
04-GDPR Обучение на вътрешни одитори по сигурността на информацията и защитата на лични данни (3-5 дни)
05-GDPR Обучение на технически експерти (ICT) информационна сигурност и защита на лични данни
06-GDPR Задължително обучение; Социален инженеринг и противодействие. (2-3 дни)
07-GDPR Действие в ситуации със съмнение за уязвимост или при реална заплаха за личните данни
08-GDPR Друго необходимо специализирано обучение (в зависмост от спецификата на дейността и профила на Организацията)

До момента, Организацията е провела стотици курсове и е обучила повече от 2000 човека.