БДС EN ISO 17100:2015 – Системи за управление на Преводачески услуги

Международният стандарт ISO 17100 определя изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Стандартът съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги, свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод. Стандартът ще се прилага от всички доставчици, независимо от големината на тяхната организация.

Промените спрямо EN 15038 :2006 са свързани предимно с добавяне на нови определения, изключване на приложението за стилистични указания и добавяне на графична схема, илюстрираща процеса на превод съгласно ISO 17100.

Извън обхвата на ISO 17100:2015 остават използването на суровата продукция от машинния превод и след редакционните процеси.

ISO 17100:2015 не се прилага за симултанен превод.

Прилагането на ISO 17100 осигурява начините, по които доставчиците могат да докажат съответствието на специфицирани услуги за превод с този международен стандарт и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателството. Съответствието изисква да бъдат изпълнени всички предписания на международния стандарт, но методите за изпълнение може да се различават в зависимост от големината и сложността на организацията, а в някои случаи – от обема и сложността на преводаческата услуга, която се изисква от доставчиците.

Ползи от внедряване на система за управление на преводаческите услуги:
  • висок контрол на качеството на преводите;
  • намаляване на рекламациите;
  • подобряване на квалификацията и уменията на персонала;
  • подобряване на ресурсната обезпеченост;
  • предвидими отношения с персонала и клиентите;
  • повишаване на имиджа на преводаческата организация;

Стандартът изисква прилагането на система за управление на качеството ISO 9001 и е препоръчително да бъде внедряван заедно с нея.

Може да се прилага и самостоятелно, както и да се интегрира с други системи за управление.