BRC (British Retail Consortium)
BRC стандартите са пакет от четири водещи в индустрията Технически норми:
 1. Global Standard for Food Safety Issue 6 (за безопасност на храните)
 2. Global Standard for Consumer Products Issue 3 (за потребителските стоки)
 3. Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 3 (за опаковането и материалите за опаковки)
 4. Global Standard for Storage and Distribution Issue 1 (за съхранението и дистрибуцията)

Това са стандарти за безопасност, приложими за хранителни и нехранителни продукти включващи изисквания за гарантиране на доставките на тези продукти. Те позволяват на организациите да гарантират качеството и безопасността на хранителните и нехранителните продукти, които те продават.

Първоначално разработена в отговор на нуждите на членовете на Британския консорциум на търговците на дребно (British Retail Consortium), стандартите придобиват известност в световен мащаб. Сертифициране по BRC стандарт, чрез одит от трета независима страна, дава увереност у клиентите и производителите за способността и компетентността на доставчиците и намалява необходимостта от това търговците и производителите да извършват свои собствени проверки, което води до намаляване на разходите за всички.

BRC стандартът за безопасност на храните (Global Standard for Food Safety) издание 6 е публикуван през юли 2011 г. BRC периодично прави преглед на всички на BRC стандарти за да се гарантира, че те са актуални и продължават да отговарят на изискванията на потребителите.

Целта на BRC за безопасност на храните е:
 • да бъде ефективен и да подпомага производителите да отговорят на нуждите на своите клиенти;
 • да насърчава най-добрата практика за безопасността на храните и управлението на качеството на продукта;
 • да улеснява и подобрява ефективността на производствения процес.
Подготовката за сертификация по BRC включва:
 • Създаване на система за управление на качеството и безопасността на храните
 • Обучение на ръководството и екипа
 • Идентифициране със законовите изисквания
 • Идентифициране и документиране на специфичните опасности за безопасността на храните и съответните мерки за контрол
 • Идентифициране с приложимите добри производствени практики и добри хигиенни практики, включително програма за контрол на вредителите, програма за поддръжката на сградата и оборудването, програма за почистване, и всички специфични изисквания на стандарта
 • Прилагане на всички необходими структурни подобрения в организацията
 • Разработване на необходимата документация от наръчник и процедури съгласно изискванията на BRC
 • Провеждане на Вътрешен одит. Участие при Планиране и документиране на Преглед от Ръководството.