EMAS – Схема за управление по околната среда и одитиране

Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco Management and Audit Scheme), е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда, установен чрез Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) .

ЕМАS е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините. Организациите, които са регистрирани по EMAS отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. Такива организации се познават по специалната емблема на EMAS, гарантираща достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост.

Чрез регистрацията по EMAS спазването на нормативните изисквания по екология се удостоверява писмено от съответния оправомощен държавен орган – за България – Министерство на околната среда и водите.