FSSC 22000:2010 – Системи за управление на безопасността на храните

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти.

Международният стандарт FSSC 22000:2010 определя изискванията към Системи за Управление Безопасността на Храните за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000:2005 (Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига) и Техническата спецификация ISO/ TS 22002-1 (Програми предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1 – Производство на хранителни продукти).

За разлика от ISO 22000:2005, който е приложим за всички организации от хранителната верига, FSSC 22000: 2010 е разработен специално за производители на храни.

ISO/ TS 22002-1 определя конкретни изисквания за производството на безопасни храни, като:

 • инфраструктура, в това число сгради, оборудване и прилежаща среда;
 • почистване и хигиенизация;
 • контрол на вредители;
 • изхвърляне на отпадъци;
 • снабдяване с вода, въздух и енергия;
 • закупуване на суровини и материали, в това число и съхранение;
 • хигиена на персонала;
 • други;
Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:
 • Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните.
  Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.
 • Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.
 • Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.
 • Възможност да спечелите повече бизнес – в частност там, където поръчките изискват сертификат като условие за доставка.