ISO 14001:2015 – Cистеми за управление на околната среда

ISO 14001:2015 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

Прилагането на ISO 14001:2015 е една добра форма за организация на трудовия процес, тъй като това е активна система за управление и способства да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятията по отношение на опазването на околната среда.

Предимства за организацията от въвеждането на ISO 14001:2015:
  • Подобряване имиджа пред обществото, бизнес-партньорите и държавните контролни органи.
  • Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели.
  • Минимизиране на рискът от екологични инциденти и последиците от тях.
  • Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите „зелени“ практики извън организацията.
  • Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите – положителен финансов ефект.
  • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия; улеснява спазването на законовите изисквания.
  • Осигуряване систематичен подход за определяне на възможните опасности за замърсяване на околната среда, както и подходите за елиминиране или намаляване на риска от тези опасности.
  • Създаване на фирмена политика за превантивност по отношение опазване на околната среда, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност.
  • Лесна интеграция – Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление.