ISO 22301:2012 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса е основен за добрия мениджмънт процес. Той е свързан с определяне на факторите (заплахите), които могат да доведат до прекъсване на бизнес дейностите или операциите и прилагане на контролни механизми срещу тях. Целта е да се получи висока степен на организационна устойчивост и ефикасен отговор в случай на прекъсващо дейността събитие.

Стандартът ISO 22301:2012 е разработена на базата на британския стандарт BS 25999-21:2007 и го заменя изцяло. Включва изискванията за анализ, оценка и третиране на бизнес рисковете.

Внедрената система осигурява способността на организацията да работи в трудни времена, независимо от големината и характера на заплахите пред които е изправена.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса?

Ползите могат да се сведат до следните:

  • оперативна устойчивост и стабилност;
  • повишена ефективност и рентабилност;
  • въвеждане на управляван непрекъснат режим на работа на тези процеси, за които има такова изискване;
  • предвидима реакция в случай на прекъсване на важен за организацията процес;
  • намаляване на разходите за възстановяване;
  • демонстриране, че фирмата защитава активите си и дейността си;
  • конкурентно предимство в случай на индустриална криза;
  • подобряване на пазарните позиции;
  • повишаване на имиджа на организацията;

Стандарта е напълно приложим за всякакъв тип организации – финансови, застрахователни, здравни, телекомуникационни, ИТ компании и др. Стандартът е приложим във всяка организация (не само посочените по-горе) и е напълно интегрируем с изискванията на ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001; ISO/IEC 20000-1; ISO 22000; FSSC 22000; ISO/IEC 27001; ISO 28000; ISO 39000; ISO 50001 и др.