ISO 22716:2007 – Козметични продукти. Указания относно Добрата производствена практика. (GMP)

Тези указания представляват ръководство за въвеждане на добра производствена практика в производството на козметични продукти.

Стандартът е създаден с цел създаване на практика за проследяване на потока продукти от получаването на материалите, през производството до експедирането на продуктите.

Документацията е съществена част от добрата производствена практика. Тя трябва да включва всички аспекти на качеството на продукта.

Основните насоки на ISO 22716 не са приложими за изследователска и развойна дейност и дистрибуция на готова продукция.

Стандартът включва следните указания за управление на: персонал, помещения, съоръжения, суровини и опаковъчни материали, производство, крайни продукти, лаборатория за контрол на качеството, третиране на продукт, който не съответства на изискванията, отпадъци, външни изпълнители, отклонения, рекламации и изтегляне, управление на промените, вътрешен одит, документация на системата.

Целта на указанията на ISO 22716 за Добри производствени практики (GMP ) е определяне на дейностите, които дават възможност да бъде получен краен продукт, отговарящ на определените спецификации.

Стандартът дава указания, свързани с качеството на продукта, но като цяло не включва аспекти за безопасност на персонала, работещ в предприятието и опазване на околната среда.

Регламентът не е приложим за дейностите, свързани с научни изследвания и разработки, както и с дистрибуцията на готовите козметични продукти.