ISO 39001:2012 – Система за управление на безопасността на движението по пътищата

Международният стандарт ISO 39001:2012 определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП), като дава възможност на съответната организация, можеща да влияе на системата за движение по пътищата, да намали сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

За кого е подходящ стандартът?

Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

  • използват пътната мрежа (превозвачи, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари, или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания)
  • планират, изграждат или поддържат пътната инфраструктура (проектантски организации; пътно-строителни фирми; фирми, поддържащи транспортната инфраструктура: пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение; общини и др.)
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик, като учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

В стандарта са вложени най-добрите световни практики за осигуряване на безопасност в движението. Той се отнася за всички организации независимо от тяхната големина и естество на работа щом като тяхната дейност, служители и работници имат отношение към движението по пътищата. Предоставя инструментариум на лидера, на ръководителя на организацията да се грижи за живота и здравето на своите работници и служители, да се грижи за своята техника, имущество и товари, което неминуемо ще доведе до намаляване на жертвите на произшествията по пътищата.

Изискванията в този международен стандарт включват разработване и прилагане на подходяща политика по БДП, установяване на цели по БДП и разработване на планове за действие, при което се вземат предвид изискванията на нормативните актове и други изисквания, които организацията е приела да спазва, както и информацията за свързани с БДП елементи и критерии, които организацията идентифицира като такива, които може да контролира, и такива, върху които може да влияе.

Цели на ISO 39001:2012

Този международен стандарт не цели да налага еднаквост в структурата на системите за управление на БДП или еднородност на документацията. БДП е споделена отговорност. Предназначението на този международен стандарт не е да освобождава участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно. Той може да е в подкрепа на организацията в усилията й за насърчаване на участниците в движението да бъдат в съответствие със законодателството.

Системата за управление на БДП може да се интегрира с други системи за управление или да се направи съвместима с тях и с процесите в организацията.