ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията – Изисквания с указания за прилагане

ISO 50001:2011 е един новите стандарти с екологична насоченост. Той създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийлното потребление.

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност.

ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията.

Кои са основните процеси в системата?

Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси:

  • Енергийно планиране;
  • Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;
  • Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия;
  • Планиране на управлението на енергията;
Какви са ползите от внедряването на система за управление на енергията?

Ползите могат да се сведат до следните:

  • намаляване на разходите за енергийни ресурси;
  • ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;
  • подобряване на рентабилността на фирмата;
  • повишаване на конкурентоспособността;