ISO 9001:2015 – Cистеми за управление на качеството

ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изисквания за управление на качеството във тях, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството и за непрекъснатото му подобряване.

На какво се базира ISO 9001?

Стандартът се базира на осемте основни принципа на управление на качеството, които са:

 1. Ориентиране към клиента;
 2. Лидерство;
 3. Привличане на персонала;
 4. Процесен подход;
 5. Системен подход на управление;
 6. Непрекъснато подобряване;
 7. Вземане на решение, основано на факти;
 8. Взаимно изгодни връзки с доставчиците.
Етапи на управлението

Системата за управление на качеството базирана на стандарта ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008) предполага управление основано на непрекъснатото подобряване, известно като „цикъл на Деминг“. Той се изразява в четири основни етапа на управлението, а именно:

 1. Планиране – при него трябва да се дефинират целите и задачите, да се обоснове необходимостта, да се определят отговорностите и да се осигурят ресурси за изпълнение на процесите на системата;
 2. Изпълнение – при него набелязаните цели и задачи се изпълняват съгласно изискванията, които сме си поставили;
 3. Проверка – на този етап се проверява изпълнението на дейностите с цел да се получи информация за оценката на постиженията;
 4. Действие – на този етап се извършват корекции в целите и задачите за процесите, основани на данните от проверката. Тези коригиращи действия се планират отново на етапа на планиране, изпълняват на следващия етап, проверяват и отново подобряват. Така се постига постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството.
Кои са основните процеси в системата?

Системата за управление на качеството обхваща следните основни процеси:

 • Управление на производствените процеси – включващ регламентирането на технологията на работа и записите, които се генерират в следствие на извършване на основната дейност;
 • Управление на закупуването – включващ изисквания за избор и оценка на доставчици на продукти и услуги и за извършването на входящ контрол на доставените продукти и услуги, имащи отношение към качеството на нашите продукти и към основната дейност;
 • Управление на проектирането и разработването – този процес се базира на няколко основни стъпки – планиране на проектирането, определяне на изискванията към проектирания продукт, преглед на проектирането и разработването на съответните етапи, проверка на проекта или разработката и потвърждаването му;
 • Управление на процесите свързани с клиента – базира се на информация за определяне и съгласуване на изискванията на клиентите към продуктите, както и на основна рамка на осъществяване на контакти с клиентите и събиране на информацията за тяхната удовлетвореност от нашия продукт;
 • Управление на техническите средства за наблюдение и измерване – такива са средства за измерване на характеристиките на продукта (размери, тегло, цвят, химичен състав и др.), както и средствата за наблюдение на производствения процес (например специализиран софтуер). Прилагането на тези изисквания предполага проверки на средствата за наблюдение и измерване на планирани интервали от време за да се гарантира съответствието на продукта с изискванията към него.
 • Управление на инфраструктурата – този процес се основава на изисквания за поддръжка на техническите средства (машини, работно оборудване, транспортни средства, инструментална екипировка) и съоръжения за извършване на дейността;
 • Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, обучение и повишаване на квалификацията;
 • Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система за управление;
 • Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на качеството – вкл. коригиращи и превантивни действия;

Забележка: Описаните по-горе процеси могат да бъдат изпълнявани по различни начини в различните организации, включително някои от тях да не бъдат прилагани, когато такава дейност не се извършва.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на качеството?

Ползите могат да се сведат до следните:

 • разширяване на пазарите – чрез по-високи възможности за участие в обществени поръчки и стъпване на чуждестранни пазари;
 • подобряване на вътрешния производствен ред;
 • създаване на механизми за контрол на качеството на продукта или услугата;
 • намаляване на несъотвестващите продукти (брак);
 • постигане на по-добра икономическа ефективност на производството или основната дейност;
 • подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
 • намаляване на времето за престой – в следствие на подобреното управление на машините и съоръженията;
 • непрекъснато подобряване на компетентността на персонала;
Какви са етапите на внедряване на системата за управление на качеството?

Внедряването на системата за управление на качеството преминава през следните основни етапи:

 1. Установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата (диагностичен одит) – на този етап се проучва създадения вътрешен ред на изпълнение на процесите и дейностите. Те се съпоставят с изискванията на стандарта и така се установяват несъответствията спрямо него.
 2. Планиране на системата за управление – включва определяне на отговорници за процесите, представител на ръководството, както и срокове за разработването, внедряването и проверката на системата;
 3. Разработване на системата за управление на качеството – включва разработването на задължителните документи за системата – наръчник, процедури и инструкции, както и такива необходими за ясното регламентиране на процесите в организацията;
 4. Обучение на представители на организацията относно прилагането на системата и изискванията на стандарта ISO 9001;
 5. Внедряване на разработената и съгласувана система за управление на качеството – т.е. стартиране на прилагането й в организацията – по звена и процеси;
 6. Провеждане на вътрешен одит на системата – извършва се от обучени вътрешни одитори, които проверяват изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията;
 7. Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – той включва анализиране на информация за функционирането на системата вземане на решения за нейното подобряване;
 8. Сертификация на системата за управление – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност;

Стандартът е приложим във всяка организация (не само посочените по-горе) и е напълно интегрируем с изискванията на ISO 14001; BS OHSAS 18001; ISO/IEC 20000-1; ISO 22000; FSSC 22000; ISO 22301; ISO/IEC 27001; ISO 28000; ISO 39000; ISO 50001 и др.