IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството към организациите произвеждащи автомобили и резервни части

Стандартът IATF 16949 е най-разпространеният стандарт в автомобилния сектор. IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група (IATF) и Асоцияцията на автомобилните производители (AIAG).

В годините след нейното разработване тя е широко използвана в цялата международна автомобилна индустрия, а целта е да се хармонизират различните системи за оценяване и сертифициране в световната автомобилна веригата на доставки.

Тази система се отнася за цялата организация, а не само за отделни производства от дейността на дадена организация. Предмета на дейност на организацията е необходимо да бъде свързан със серийно (едросерийно) производство на детайли, възли или агрегати и производство на резервни части, изискванията за които се определят от клиента. Честа практика е на база определените изисквания към продуктите от клиента, изпълнителят да създава нова организация за проектиране, серийно производство и предоставяне на следпродажбени услуги за конкретни продукти.

Целта на разработването и внедряването на система за управление на качеството в организации от автомобилната промишленост е превантивно да предотвратява несъответствията (дефектите) и намалява загубите при проектиране, серийното производство и предоставяне на следпродажбени услуги свързани с автомобилната промишленост.

Независимо, IATF 16949:2016 е съобразен с новите структура и изисквания на ISO 9001:2015, той въвежда и значителен брой допълнителни изисквания към:
 • Съответствие на продукти и процеси;
 • Безопасност на продуктите;
 • Човешкия фактор;
 • Риск;
 • Планове за непредвидени обстоятелства;
 • Компетентност и обучение;
 • Превантивно действие;
 • Планиране;
 • Създаване на продукта;
 • Проектиране, включително изисквания за вграден софтуер;
 • Доставчици;
 • Наръчник по качеството.
В тази връзка ползите от прилагането на такива системи са:
 • Създаване на авторитет на доставчика;
 • Сертификацията на системата за управление на качеството в съответствие със IATF 16949:2016 е призната и приета в цялата верига на доставки на автомобилостроителите;
 • Удовлетворяване на клиентите, чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията им;
 • Намаляване на разходите за съответствие с изискванията на клиента чрез прилагане на унифицирана система за управление на качеството в т.ч. и изисквания за одит.
 • Разбиране и спазване на нормативните изисквания свързани с дейността на организацията;
 • Подобрено управление на риска чрез по-голяма последователност и проследимост на продуктите и услугите;

IATF 16949 играе съществена роля за осигуряване на изискванията за качество, намалявайки рисковете за грешки в цялото автомобилно производство. Сертифицирането съгласно IATF 16949 е задължително за организации, които желаят да произвеждат части за автомобилната индустрия.