Организация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти от критичната инфраструктура

 1. Разработване, внедряване, интегриране, усъвършенстване на Системи за управление на сигурността във всички сектори
 2. Проектиране и изграждане на обекти от критичната инфраструктура
 3. Проектиране и изграждане на системи за сигурност, безопасност и сграден мениджмънт
 4. Непрекъснат мониторинг, контрол и одит на сигурността

1. Категории обекти

Организация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти от критичната инфраструктура

 • Обекти от критичната инфраструктура
 • Финансови обекти
 • Промишлени обекти
 • Обществени обекти
 • Търговски обекти
 • Граждански обекти
 • Екологични обекти

2. Фази на проектиране

 • Предпроектни проучвания
 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Авторски надзор

3. Основни проектни части

3.1. Конвенционални проектни части
 • GSP – Генерален ситуационен планОрганизация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти от критичната инфраструктура
 • АRH – Архитектура
 • INT – Интериор и обзавеждане
 • PR – Паркоустройство и благоустрояване
 • GEO – Геодезическа (вертикална планировка)
 • OOZ – Обща пояснителна записка
 • SD – Сметна документация
 • CON-SТ – Конструктивна – стоманени конструкции
 • CON-SВ – Конструктивна – стоманено-бетонови конструкции
 • CON-TR – Конструктивна – дървени конструкции
 • CON-PM – Конструктивна – полимерни конструкции
 • EL – Електро
 • EL-HV – Електро – високо напрежение
 • EL-TR – Електро – трафопост
 • ACN – Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация
 • ACN-Т – Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация – технологии
 • ТТЕ – Топлотехническа ефективност
 • WC – Водоснабдяване и канализация
 • Други
3.2. Специални проектни части
 • SCS – Структурно кабелни системи
 • SCS-CI – Структурно кабелни системи – класифицирана информация
 • ISMS – Information Security Management System
 • NAV/COM – Телекомуникационни и навигационни системи
 • EСR – Екранирани помещения (защита от електромагнитни излъчвания)
 • SS – Алармени системи против проникване
 • PS – Периметрова сигурност
 • TRV – Термовизия и термография
 • AC-H – Контрол на достъп – хора
 • AC-T – Контрол на достъп – транспортни средства
 • AC-X-RAY – Контрол на достъп – опасни средства
 • AC-X-RAY-C – Контрол на достъп – радиоактивни вещества
 • CCTV – Системи за видео наблюдение и контрол
 • F – Пожароизвестяване
 • E-W – Пожарогасене – вода
 • E-G – Пожарогасене – газ
 • EV – Евакуация – пожарна и аварийна безопасност
 • CPA – Контролно измервателни прибори и автоматика
 • BMS – Системи за сграден мениджмънт
 • IMS – Системи за индустриален мениджмънт
 • SPL – План за безопасност и здраве
 • Други
3.3. По-значими проекти на критична инфраструктура
 • Административна сграда, BMS и системите за сигурност, безопасност и управление на процесите на
 • ДКСИ (Администртивна сграда на ГД БОП – МВР) – 46 проектни части
 • Ecology-Energy Complex-Plasma Arc Waste Destruction System – зад граница – 6 проекта, оценени от US Ex-Im Bank
 • Ecology-Energy Complex-Plasma Arc Waste Destruction System – в България – 12 проекта, оценени от US Ex-Im Bank
 • Проектна концепция за Университетски информационен център – 1 проект
 • Проектна концепция SIEMENS за изграждане и технологично функциониране на Национален център за биометрични документи на българските граждани – 1 проект
 • Проектна концепция за проектиране и изграждане на Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1 проект
 • BMS – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1 проект
 • Системи за сигурност – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 7 проекта
 • Системи за безопасност – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 4 проекта
 • Вертолетно летище – Специализирана болница за сърдечна и гръдна хирургия „Проф. Александър Чирков“ – Варна – 1 проект
 • SCS – Структурно кабелни системи – 18 проекта
 • SCS-CI – Структурно кабелни системи – класифицирана информация – 2 проекта
 • NAV/COM – Телекомуникационни и навигационни системи – 2 проекта
 • EСR – Екранирани помещения (защита от електромагнитни излъчвания) – 8 проекта
 • SS – Алармени системи против проникване – 48 проекта
 • PS – Периметрова сигурност – 28 проекта
 • TRV – Термовизия и термография – 4 проекта
 • AC-H – Контрол на достъп – хора – 95 проекта
 • AC-T – Контрол на достъп – транспортни средства – 12 проекта
 • AC-X-RAY – Контрол на достъп – опасни средства – 8 проекта
 • AC-X-RAY-C – Контрол на достъп – радиоактивни вещества – 3 проекта
 • CCTV – Системи за видео наблюдение и контрол – 54 проекта
 • F – Пожароизвестяване – 12 проекта
 • E-W – Пожарогасене – вода – 6 проекта
 • E-G – Пожарогасене – газ – 6 проекта
 • EV – Евакуация – пожарна и аварийна безопасност – 34 проекта
 • CPA – Контролно измервателни прибори и автоматика – 8 проекта
 • BMS – Системи за сграден мениджмънт – 6 проекта
 • ISMS – Information Security Management System – повече от 200 проекта