Профил на организацията

Дружеството ЕКСПЕРТ-95 ЕООД е регистрирано на 13 февруари 1995 година. Организацията управлява и защитава своите процеси, продукти, ноу-хау и активи чрез Интегрирана система за управление на качеството, сигурността на информацията, риска и непрекъсваемостта на работата, която е разработена в съответствие с международните и военните стандарти ISO 9001; AQAP 2110 (NATO); ISO/IEC 27001; ISO 22301; ISO 31000 с обхват:

 1. Иновации, научни изследвания, технологични разработки и производство на продукти за отбраната, сигурността и контратероризма.
 2. Оценка на риска, всестранно осигуряване и управление на сигурността на критична инфраструктура.
 3. Кризисен мениджмънт и управление на риска на критична инфраструктура.
 4. Организация, проектиране, изграждане, контрол и одит на сигурността на обекти от критичната инфраструктура.
 5. Специализирано обучение по мениджмънт, кризисен мениджмънт, сигурност, отбрана и контратероризъм.
 6. Международни консултации по сигурност и контратероризъм.
 7. Разработване на специализиран софтуер за сигурността, отбраната и контратероризма.
 8. Издателска дейност на специализирана литература.
 9. Разработване, интегриране, внедряване и одит на системи за управление.
 10. Психологически консултации.
 11. Управление на човешки ресурси.

Организацията ЕКСПЕРТ-95 управлява своите процеси и продукти чрез гъвкава и ефективна организационна структура, която включва:

 1. Направление административно-търговска дейност
 2. Направление сигурност и защита на данните
 3. Направление разработки и внедряване
 4. Направление специализирани консултантски услуги
 5. Направление издателска дейност – издателство Експерт-95 (Expert-95) – No: 978-954-9434
 6. Специализирано обучение – международен учебен център

ЕИК: 831677638
ИН по ЗДДС: BG 831677638
NCAGE Code: 00PWU (производител и доставчик на отбранителни технологии за НАТО)
Код на издателство: 978-954-9434